Blog

Automatycznie generowane testy REST API w Postman na bazie dokumentacji Swagger

Automatycznie generowane testy REST API w Postman na bazie dokumentacji Swagger

W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się z Wami jednym ze sposobów tworzenia testów automatycznych Sanity warstwy REST API w narzędziu Postman. Podejście to pozwala na implementację tanich w utrzymaniu testów, bazujących na definiowaniu danych wejściowych w dokumentacji Open API Schema (Swagger) i automatycznym generowaniu kolekcji w Postmanie, które następnie są uruchamiane z odpowiednimi asercjami jako testy Sanity.

Chciałbym zaznaczyć, iż podane przeze mnie rozwiązanie nie służy do dogłębnego testowania funkcjonalności serwisów REST API, lecz przede wszystkim w sytuacjach, gdy po wprowadzeniu drobnych zmian w kompilacji oprogramowania, chcemy upewnić się, że te zmiany działają poprawnie, zanim przejdziemy do pełnego testowania regresji.

Northwind API

Northwind API to NodeJS’owa implementacja serwisu do obsługi danych o pracownikach oparta na popularnym framework’u webowym Express, którego jednym z głównych celów jest ułatwienie tworzenia serwerów HTTP oraz zarządzanie routingiem i obsługą żądań HTTP. Sam serwis posiada jeden zasób o nazwie employees, na którym możemy wykonywać operacje typu CRUD. W repozytorium GitHub Automatyzacja.IT, możecie sklonować lekko zmodyfikowaną i uproszczoną wersję serwisu.

Po sklonowaniu projektu zbudujmy go za pomocą komendy: npm install, a następnie uruchommy serwis, komendą: npm start

Wart nadmienić, iż w projekcie zaimplementowano dokumentację OpenAPI (Swagger). W tym celu została użyte biblioteki: swagger-jsdoc oraz swagger-ui-expres.

Kluczową cechą Swagger JSDoc jest fakt, iż pozwala programistom dodawać komentarze JSDoc do swojego kodu źródłowego, które opisują endpointy API, ich parametry, odpowiedzi, i inne informacje dotyczące API. Następnie narzędzie to analizuje te komentarze i generuje dokumentację w formacie Swagger, który można następnie udostępnić jako interaktywną dokumentację API

Swagger-ui-express z kolei pozwala na łatwe dodanie dokumentacji opartej na Swaggerze do istniejącej aplikacji Express.

Aby zapoznać się z dokumentacji Swagger serwisu NorthWind API, wejdźmy w następujący link: http://localhost:3000/swagger/

Jak widzicie w serwisie NorthWind zostały zaimplementowane 4 operacje:

 • GET /employees – pobranie/wyświetlenie listy pracowników

 • POST /employees – dodanie nowego pracownika

 • GET /employees/{employeeId} – znalezienie pracownika o określonym Id

 • POST /employees/{employeeId} – edycja pracownika o określonym id

Każda z nich została dokładnie udokumentowana – poprzez dodanie odpowiednich komentarzy do kodu źródłowego kontrolera: employees-controller.js.

Na samej górze skryptu zostały opisane wszystkie schematy komponentów/modeli serwisu.

Spójrzmy na główny obiekt o nazwie Employee, który opisuje wszystkie dostępne atrybuty pracownika:

/**
 * @openapi
 * components:
 *  schemas:
 *   Employee:
 *    type: object
 *    properties:
 *     id:
 *      type: integer
 *      format: int32
 *      example: 1
 *     lastName:
 *      type: string
 *      example: Smith
 *     firstName:
 *      type: string
 *      example: Mike
 *     title:
 *      type: string
 *      example: Software Developer
 *    required: [ lastName, firstName, title ]
 *   EmployeeSansID:
 *    type: object
 *    properties:
 *     lastName:
 *      type: string
 *      example: Smith
 *     firstName:
 *      type: string
 *      example: Mike
 *     title:
 *      type: string
 *      example: Software Developer
 *    required: [ lastName, firstName, title ]
 *   EmployeeUpdate:
 *    type: object
 *    properties:
 *     lastName:
 *      type: string
 *      example: Smith
 *     firstName:
 *      type: string
 *      example: Mike
 *     title:
 *      type: string
 *      example: Software Developer
 */

W samym schemacie podawana jest nazwa, typ oraz przykładowa wartość, każdego z atrybutów oraz wskazanie, które z pól jest obowiązkowe.

Skupmy się na chwilę na wartościach examples znajdujących się w schemacie, które nie występowały oryginalnie w dokumentacji i zostały przeze mnie dodanie ręcznie:

 • example: Smith

 • example: Mike

 • example: Software Developer

Dzięki dodaniu tych przykładowych wartości możemy zauważyć, iż są one również widoczne w samej dokumentacji, przykładowo w ciele, żądania operacji dodającej nowego pracownika – POST /employees:

Teraz w łatwy sposób, dzięki poprawnie wypełnionym ciele żądania, możemy z sukcesem wywołać tę operację z poziomu Swagger’a:

Oprócz dodania przykładowych wartości do komponentów/modeli serwisu powinniśmy również uzupełnić takowe wartości dla żądań zawierających tkz. path parameters, czyli parametry wejściowe w endpoint’ach np. – GET /employees/{employeeId}

  /**
   * @openapi
   * "/employees/{employeeId}":
   *  get:
   *   summary: Find employee by ID
   *   operationId: GetEmployeeByID
   *   tags: [ Employees ]
   *   parameters:
   *    - name: employeeId
   *     in: path
   *     required: true
   *     example: 1
   *     schema:
   *      type: integer
   *      format: int32
   *   responses:
   *    "200":
   *     description: successful operation
   *     content:
   *      application/json:
   *       schema:
   *        $ref: "#/components/schemas/Employee"
   *    "404":
   *     description: Employee not found
   *     content:
   *      application/json:
   *       schema:
   *        $ref: "#/components/schemas/Error"
   */
  app.get('/employees/:employeeId', asyncHandler(async (req, res) => {
   try {
    res.json(await service.get(+req.params.employeeId));
   } catch (error) {
    if (error instanceof EmployeeNotFoundError) throw new ExpressError(404, error.message);
    throw error;
   }
  }));

W powyższym opisie przykładowy parametr employeeId to 1 i ten właśnie parametr wejściowy widoczny jest również w samej dokumentacji Swagger’a:

Wygenerowanie kolekcji z pliku swagger.json w Postmanie

Mamy już dobrze opisaną dokumentacje Open API dla naszego serwisu wraz z examples, czas więc na wygenerowanie kolekcji wszystkich operacji Northwind API.

Wejdźmy zatem jeszcze raz w dokumentację Swagger’a, a następnie pobierzmy plik swagger.json.

Plik swagger.json jest plikiem w formacie JSON, który zawiera specyfikację API w formacie Swagger (OpenAPI Specification). Jest to struktura danych, która opisuje dostępne endpoint’y, parametry, odpowiedzi, schematy danych, zabezpieczenia i wiele innych informacji dotyczących interfejsu API:

{
  "openapi":"3.0.0",
  "info":{
   "title":"Northwind",
   "version":"1.0.0",
   "description":"A simple REST API for providing basic CRUD-access to the employees in a Northwind database."
  },
  "paths":{
   "/employees":{
     "get":{
      "summary":"Get all employees",
      "operationId":"GetAllEmployees",
      "tags":[
        "Employees"
      ],
      "responses":{
        "200":{
         "description":"Successful operation",
         "content":{
           "application/json":{
            "schema":{
              "type":"array",
              "items":{
               "$ref":"#/components/schemas/Employee"
              }
            }
           }
         }
        }
      }
     },
     "post":{
      "summary":"Add a new employee",
      "operationId":"AddEmployee",
      "tags":[
        "Employees"
      ],
      "requestBody":{
        "required":true,
        "content":{
         "application/json":{
           "schema":{
            "$ref":"#/components/schemas/EmployeeSansID"
           }
         }
        }
      },
      "responses":{
        "200":{
         "description":"successful operation",
         "content":{
           "application/json":{
            "schema":{
              "type":"object",
              "properties":{
               "id":{
                 "type":"integer",
                 "format":"int32"
               }
              }
            }
           }
         }
        }
      }
     }
   },
   "/employees/{employeeId}":{
     "get":{
      "summary":"Find employee by ID",
      "operationId":"GetEmployeeByID",
      "tags":[
        "Employees"
      ],
      "parameters":[
        {
         "name":"employeeId",
         "in":"path",
         "required":true,
         "example":1,
         "schema":{
           "type":"integer",
           "format":"int32"
         }
        }
      ],
      "responses":{
        "200":{
         "description":"successful operation",
         "content":{
           "application/json":{
            "schema":{
              "$ref":"#/components/schemas/Employee"
            }
           }
         }
        },
        "404":{
         "description":"Employee not found",
         "content":{
           "application/json":{
            "schema":{
              "$ref":"#/components/schemas/Error"
            }
           }
         }
        }
      }
     },
     "put":{
      "summary":"Updates an employee",
      "operationId":"UpdateEmployee",
      "tags":[
        "Employees"
      ],
      "parameters":[
        {
         "name":"employeeId",
         "in":"path",
         "required":true,
         "example":1,
         "schema":{
           "type":"integer",
           "format":"int32"
         }
        }
      ],
      "requestBody":{
        "content":{
         "application/json":{
           "schema":{
            "$ref":"#/components/schemas/EmployeeUpdate"
           }
         }
        }
      },
      "responses":{
        "200":{
         "description":"successful operation"
        },
        "404":{
         "description":"Employee not found",
         "content":{
           "application/json":{
            "schema":{
              "$ref":"#/components/schemas/Error"
            }
           }
         }
        }
      }
     }
   }
  },
  "components":{
   "schemas":{
     "Employee":{
      "type":"object",
      "properties":{
        "id":{
         "type":"integer",
         "format":"int32",
         "example":1
        },
        "lastName":{
         "type":"string",
         "example":"Smith"
        },
        "firstName":{
         "type":"string",
         "example":"Mike"
        },
        "title":{
         "type":"string",
         "example":"Software Developer"
        }
      },
      "required":[
        "lastName",
        "firstName",
        "title"
      ]
     },
     "EmployeeSansID":{
      "type":"object",
      "properties":{
        "lastName":{
         "type":"string",
         "example":"Smith"
        },
        "firstName":{
         "type":"string",
         "example":"Mike"
        },
        "title":{
         "type":"string",
         "example":"Software Developer"
        }
      },
      "required":[
        "lastName",
        "firstName",
        "title"
      ]
     },
     "EmployeeUpdate":{
      "type":"object",
      "properties":{
        "lastName":{
         "type":"string",
         "example":"Smith"
        },
        "firstName":{
         "type":"string",
         "example":"Mike"
        },
        "title":{
         "type":"string",
         "example":"Software Developer"
        }
      }
     },
     "Error":{
      "type":"object",
      "properties":{
        "message":{
         "type":"string"
        }
      }
     }
   }
  },
  "tags":[
   
  ]
}

Mając już gotowy plik swagger.json uruchamiamy Postman’a w wersji desktopowej, klikamy w przycisk File, a następnie w przycisk Import. Pojawi nam się następujące okno:

Kolejny krok to Kliknięcie w select files i załadowanie pliku swagger.json. Następnie w kolejnym widoku wybierzmy: OpenAPI 3.0 with a Postman Collection. Ta opcja pozwoli nam stworzenie definicji schematu API oraz wygeneruje kolekcję na jego podstawie:

Ostatni krok to kliknięcie w View Import Settings. Tam, w opcji Parameter generation zaznaczamy opcję Example. Dzięki temu w żądaniach kolekcji zawarte będą przypisane przykładowe wartości atrybutów:

Wracamy do pierwszego okno i klikamy w przycisk import. W tym momencie Postman generuje definicję Schemy oraz kolekcję, które widoczne są z zakładki API’s. Otwierając żądanie odpowiedzialne za dodanie nowego pracownika, widzimy w body wszystkie potrzebne wartości, aby poprawnie wywołać tę konkretną operację. Oczywiście wcześniej powinniśmy przypisać wartość http://localhost:3000 do zmiennej {{baseURL}}.

Automatyczne generowanie i uruchomienie testów Postman na bazie pliku swagger.json

Manualne wywoływanie wygenerowanych z dokumentacji Swagger’a kolekcji requestów to jedno, aczkolwiek, warto byłoby ten proces zautomatyzować oraz dodać kilka niezbędnych elementów takich jak asercje sprawdzające poprawność statusów kodów odpowiedzi poszczególnych żądań.

W tym celu zaimplementowałem rozwiązanie o nazwie: postman-api-service, wykorzystujące serwis Postman API – dajacy dostęp do operacji pozwalających na zarządzanie wszystkim elementami Postman (workspace, schema, kolekcje, api), a co za tym idzie zautomatyzowanie całego procesu z poziomu API:

Spójrzmy teraz na poszczególne kroki tego procesu:

 1. Pobranie Id API na podstawie nazwy

  • Jeśli istnieje usuń API w Postmanie, a następnie utwórz nowe API

  • Jeśli nie istnieje – utwórz nowe API

 2. Stworzenie definicji schema na bazie swagger.json dla utworzonego w stepie pierwszym API.

 3. Stworzenie kolekcji na podstawie definicji Schema.

 4. Zedytowanie kolekcji poprzez dodanie – zmiennych kolekcji (baseUrl, OpenAPISchemaUrl) oraz skryptu testowego zawierającego asercje sprawdzające czy status code wywołanego żądania zakończył się sukcesem – skrypt odpowiedzialny za ten krok znajduje się tutaj.

 5. Zastąpienie oryginalnej kolekcji na tę zedytowaną w stepie 4.

 6. Uruchomienie testu za pomocą aplikacji newman, a po zakończeniu testów wygenerowanie raportu HTML.

Cały proces testowy zdefiniowany jest w skrypcie testrunner.js i uruchamiany za pomocą komendy: npm run test

Do jego poprawnego uruchomienia konieczne jest ustawienie kilku zmiennych środowiskowych w pliku .env (trzeba go utworzyć na nowo). Wszystkie potrzebne zmienne zdefiniowane są w pliku env.sample:

 • API_KEY=

 • API_ENDPOINT=http://localhost:3000

 • API_SWAGGER_URL=/swagger.json

 • API_URL=https://api.getpostman.com

 • API_TITLE=Northwind-API

 • WORKSPACE_ID=

Zmienna API_KEY – to klucz API przypisany do konta utworzonego w Postman i musi być on ręcznie wygenerowany w ustawieniach profilu settings -> API keys:

Zmienna WORKSPACE_ID to id przestrzeni roboczej w Postmanie:

Uruchomienie procesu testowego

Uruchommy teraz testy API za pomocą komendy: npm run test. Po krótkim czasie naszym oczom powinny ukazać się wyniki przeprowadzonych testów – najpierw w terminalu:

A następnie w postaci pliku HTML dostępnego w lokalizacji: postman-api-service\results\report.html:

Same testy możemy również uruchomić bezpośrednio z aplikacji Postman w sposób ręczny bez wykonywania, żadnych dodatkowych kroków:

To wszystko! 😊 Dzięki zastosowaniu podejścia pozwalającego na automatyczne generowane testów REST API w Postman na bazie dokumentacji Swaggers jesteśmy w stanie w łatwy sposób oraz stosunkowo niskim nakładem pracy zapewnić minimalne potrzebne pokrycie testami na poziomie Sanity.

Jak zwykle gotowy projekt z rozwiązaniem możecie znaleźć w repozytorium na GitHub Automatyzacja.It.

Aby nie przegapić kolejnego artykułu już teraz zapisz się do Newslettera.

Śledź nas w Social Media

Copyright © Automatyzacja.it 2023

  Partnerzy: